รายละเอียดการรับสมัครเรียน

ลำดับ

รายละเอียด

วัน เวลา

1

สมัครผ่านเว็บไซด์  admission.pktc.ac.th 

วันนี้ถึง  24  มีนาคม  2557

2

Print ใบสมัคร

 

3

ติดรูปในใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  และมารดา  อย่างละ  1  ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร  บิดา  และมารดา  อย่างละ  1  ฉบับ
- ใบรับรองการเป็นนักเรียน กรณียังไม่จบการศึกษา 1 ฉบับ
- สำเนา รบ.1  กรณีจบการศึกษาแล้ว จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ กรณีไม่มีหลักฐานของบิดา
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

4

ยื่นใบสมัครที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่  20 - 24 มี.ค. 2557

5

เข้าสอบสัมภาษณ์วันที่สมัคร 

วันที่  20 - 24 มี.ค. 2557
เวลา  11.00 – 16.00 น.

6

ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ

วันที่ 30  มีนาคม  2557

7

ประกาศผลสอบและรับใบชำระเงินลงทะเบียน

วันที่ 3 เมษายน 2557

8

ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

วันที่  3 - 10 เมษายน  2557 

9

มอบตัวลงทะเบียน

วันที่  10  เมษายน  2557

10

สั่งตัดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา  และอุปกรณ์การเรียน 

วันที่  3, 5  เมษายน  2557

11

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 
ระดับปวช. 
ระดับปวส. 

 

วันที่  7  พฤษภาคม  2557
วันที่  8  พฤษภาคม  2557  

12

เปิดเรียน

วันที่  19  พฤษภาคม  2557 

13

นักเรียน นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนรายวิชา  

วันที่  19 – 23  พฤษภาคม  2557 

เข้าสู่เว็บไซด์สมัครเรียน